Algemene voorwaarden

Zodat we elkaar beter begrijpen

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij hebben alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Wij trachten, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. We doen steeds ons uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Door het aangaan van een consult en/of training bij IdyIlse verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

Artikel 1. Algemeen

1. IdyIlse verbindt zich ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:

• De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

• De wet van 4 augustus 1996 met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk;

• Het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern

verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen";

• De wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;

• Het Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en de Welzijnscodex.

2. IdyIlse benadert elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. IdyIlse past het recht toe op gelijke behandeling en nondiscriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.

3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij IdyIlse. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.

4. IdyIlse behoudt zich het recht voor een herrieschopper of zwartprater te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.

5. IdyIlse is gehouden alle kennis, welke het heeft ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst of training.

6. IdyIlse is een gedeponeerd merk en mag niet gebruikt worden door derden.

7. Gepubliceerde teksten, trainingschema's en afbeeldingen, evenals de naam en het concept IdyIlse, zijn en blijven eigendom van IdyIlse en zijn geregistreerd bij SABAM en gedeponeerd bij het Merkenbureel Benelux. Het copyright berust bij IdyIlse. Het is niet toegestaan deze te kopiëren, te verspreiden of anderzijds te gebruiken, zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van IdyIlse. Misbruik kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

8. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.

9. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens een consult.

10. IdyIlse is niet aansprakelijk voor gelede schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. IdyIlse is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en /of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de klant zelf, dan wel van derden.

11. IdyIlse respecteert de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal IdyIlse het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties.

12. Wij werken op een positieve en holistische manier met dieren en werken onder geen beding samen met broodfokkers.

12. IdyIlse is niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching, consult of training. We werken resultaat- en oplossingsgericht, maar hebben geen resultaatsverbintenis.

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

1. Betaling diensten en consulten:

Bij de afname van een dienst bij IdyIlse verplicht u zich tot betaling van deze dienst. De dienst of het consult dient ter plaatse cash en volledig betaald te worden. U ontvangt hiervan een factuur of ontvangstbewijs.

2. Wanbetaling:

Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.

In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan IdyIlse. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 30 euro.

3. Annulatie van uw kant

Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. In geval van overmacht, en indien u onmiddellijk een nieuwe afspraak maakt, kan dit bedrag herleid worden tot een minimum van 15 euro. Annulaties worden enkel aanvaard per email of SMS. Dit geldt als bewijs om het aantal uren te bepalen.

Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, worden er geen kosten aangerekend.

4. Bij een annulatie of wijziging van ons dienen beiden partijen onderling overeen te komen.

Artikel 8. Klachten

1. Wij staan voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact.

2. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij IdyIlse per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.

3. Klachten zullen zo snel mogelijk worden afgehandeld:

- u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 15 werkdagen na indiening;

- u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 4 weken na indiening;

- de klacht zal binnen een termijn van 16 weken na indiening worden afgehandeld. Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u na al onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent, dan kan u beroep doen op een onafhankelijke derde (zie art.8, 5.). Hun uitspraak is bindend.

4. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.

5. Er is een beroepsmogelijkheid bij de belangenvereniging/beroepsinstantie KAHOT.

6. Op alle geschillen met IdyIlse is de Belgische wet van toepassing. De rechtbank van Mechelen en vredegerecht Mechelen, is de bevoegde rechtbank ter zake.

7. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.

8. In geval van klachten over derden die wij u doorverwezen of waarmee we samenwerkten, dient u ons dadelijk op de hoogte te brengen en doen wij het nodige.

9. Iedereen is vrij om ons te promoten, te linken, ons drukwerk te verdelen, ons aan te bevelen enz.... doch wij zijn niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Wij zijn dan ook niet aan derden gebonden.